Reklamacje

1.  AW Goalkeeping jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych. AW Goalkeeping ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2.  Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

3.  Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4.  Reklamacje należy składać na piśmie za pomocą formularza reklamacyjnego, którego wzór jest do pobrania poniżej.

5.  Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć kopię faktury albo inny dowód zakupu towaru.

6.  Klient jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć wadliwy towar na adres:
AW Goalkeeping Artur Woźniak
ul. Kurlandzką 36/1
51-356 Wrocław

7.  AW Goalkeeping rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.